Karaca: Güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle geçmişe dönülmeyecektir

<Karaca: Güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle geçmişe dönülmeyecektir

Karaca: Güçlendirilmiş parlamenter sistemiyle geçmişe dönülmeyecektir
Bilindiği gibi 28 Şubat’ta Muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Demokrat
Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi Genel Başkanları “Yarının Türkiye’si” için,
Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş süreciyle ilgili ortak bir mutabakat imzalamıştı.
İmzalanan ortak mutabakatı değerlendiren Dava Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca, yapılacak
seçimde iktidar olunduğunda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin sona ereceğini; geçmişe
dönülmeyeceğini, özgürlükçü ve çoğulcu yeni bir sisteme geçileceğini söyledi.
İmzalanan ortak mutabakatı özetleyen ve bu mutabakatla geçmişe dönülmeyeceğini ifade eden Deva
Partisi Konya İl Başkanı Dr. Seyit Karaca, “Aralarında Partimiz Deva’nında olduğu 6 partinin uzlaştığı
mutabakata göre, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni sona erdirirken geçmişe dönmüyor,
özgürlükçü ve çoğulcu yeni bir sisteme geçiyoruz. Meclis’i güçlendirirken hükümeti zayıflatmama,
hükûmeti güçlendirirken Meclis’i zayıflatmama kararlılığı içerisindeyiz. Güçlendirilmiş Parlamenter
Sistem yasama organının etkili ve katılımcı olduğu, yürütmede hesap verebilirlik ve istikrarın
sağlandığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tesis edildiği, temel hak ve özgürlüklerin herkes için
güvence altına alındığı, düşüncelerin özgürce ifade edildiği, din ve vicdan özgürlüğünün, basın
özgürlüğünün, kadın haklarının tam anlamıyla korunduğu özgürlükçü bir sistem olarak tasarlanıyor”
dedi.
Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek
Seçim barajının da yüzde 3’e düşürüleceğini kaydeden Karaca, “Yeni yönetim modeliyle beraber
Türkiye’nin kuvvetler ayrılığına dayalı yeni bir sisteme geçmesi amaçlanıyor. Devletin temel organları
ve demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi hedefleniyor. TBMM’nin etkili ve katılımcı bir yapıya
kavuşturulacağı yeni sistemde siyasi partiler ile seçim mevzuatının demokratikleştirilmesi, seçim
barajının yüzde 3’e düşürülmesi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar için yeni bir seçim bölgesi
oluşturulması öngörülüyor. Bunun yanında TBMM’ye Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkında gensoru
verme yetkisi tanınıyor. Meclis soruşturması açılması için gereken yeter sayılar bu denetimi mümkün
kılacak şekilde düşürülüyor. Bütçe hakkı etkili hale getiriliyor ve bütçe hakkının devredilmezliği tesis
ediliyor.”
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiği kesilecektir
Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle olan ilişkisinin kesileceğine dile getiren Karaca,
“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de, Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl olacaktır. Yine
Cumhurbaşkanın tarafsızlığı sağlanacak ve varsa partisiyle ilişiği kesilecektir. Yürütmeye dair icrai
yetkiler, Meclis’e karşı siyasi sorumluluğu olan Başbakan ve Bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu
tarafından kullanılacaktır. Hükûmetin öngörülen sürede kurulamaması halinde hükûmeti kurma
görevi, milletvekili sayısıyla doğru orantılı olarak diğer siyasi partilere sırasıyla verilecek. Hükûmete
istikrar kazandırmak amacıyla yeni hükûmetin kurulması güvence altına alınmadan mevcut hükûmet
düşürülemeyecektir” diye konuştu.
Yargıda, bağımsızlık ve tarafsızlık sağlanacak
Karaca yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanacağına dikkat çekerek, “Yargının bağımsızlığını ve
tarafsızlığını sağlamak ve yargıda verimliliği artırmak amacıyla uzlaşılan noktalardan bazıları ise
şöyledir: Hâkimlik teminatını güçlendirerek, hâkimlere coğrafi teminat güvencesi sağlanacaktır.
Bunun yanında Hâkimler ve Savcılar Kurulu kaldırılacak, yerine Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu
şeklinde iki farklı kurul oluşturulacak. Savunma anayasal güvenceye kavuşturulacak, çoklu baro
uygulamasına son verilecek. Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri genişletilecek, etkili denetim
için Mahkeme yeniden yapılandırılacak. Yeni sistemde temel haklar da etkili şekilde güvence altına
alınacaktır. Kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve korumak devlet politikası haline getirilecektir. Kız
çocuklarının eğitim hakkı güvence altına alınacaktır” ifadelerini kullandı.